Národní sportovní agentura

FAQ – investiční výzvy

 |   Obecné   |  Výzva 18/2022 SK/TJ    |     Výzva 19/2022 ÚSC    |    Výzva 20/2022    |      Výzva 34/2022     |

OBECNÉ 

Jaké jsou podmínky povinné publicity?

V rámci realizace podpořené investiční akce je žadatel povinen po dobu 10 let od data ukončení realizace akce informovat veřejnost o podpoře Národní sportovní agentury uvedením loga Národní sportovní agentury a textu v minimálním rozsahu: „Projekt „název“ byl spolufinancován v roce „rok“ z prostředků Národní sportovní agentury“. Informační cedule/tabule o min. velikosti formátu A3 s požadovaným textem musí být umístěna na viditelných místech u vstupu do sportovního zařízení. Informaci o poskytnutí podpory je žadatel povinen uvést i na internetových stránkách žadatele minimálně ve formě zprávy/novinky/aktuality.

U pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku, kde je technicky a prostorově nemožné umístit s logem Národní sportovní agentury i příslušný text o poskytnuté podpoře na ceduli/tabuli v požadovaném rozměru, je možné po domluvě s Národní sportovní agenturou použít pouze nálepku s logem NSA.

U pořízení dlouhodobého nehmotného investičního majetku je žadatel uvést informaci o poskytnutí podpory na svých internetových stránkách.

Grafická úprava a pokyny k užívání loga jsou umístěny na webových stránkách NSA https://agenturasport.cz/corporate-identity-nsa/.

 

Jak vnímat pojem okamžik vzniku výdaje?

Výdaje jsou spojeny s pohybem peněz a představují odliv peněžních prostředků (v hotovosti nebo z bankovního účtu). Okamžikem vzniku výdaje je datum úhrady (např. zaplacení vystavené faktury). V investičních výzvách NSA jsou způsobilé výdaje vzniklé po podání žádosti, tedy úhrady, které žadatel provedl po podání žádosti.

Chtěla jsem se informovat zda pro zadávací řízení jsou ze strany Národní sportovní agentury  nějaké konkrétní požadavky nebo pravidla?

Národní sportovní agentura nestanovuje žádná vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Pro nakládání s veřejnými prostředky/dotacemi je nutné dodržovat zákonná pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek. Doporučujeme využívat metodiku Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže viz https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html nebo ministerstvy např. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2016_Metodicky-pokyn-CHJ-c-3.pdf.

Projektovou dokumentaci a následně stavební povolení však zajišťoval spolek. Je možné, aby o dotaci požádala obec a předložila projektovou dokumentaci, kterou má zpracovanou spolek a stavební povolení, které bylo vydáno tomuto spolku?

Ano, je to možné. Stavební povolení může být vystavené na spolek, ale nic nebrání obci, aby se stala fakticky stavebníkem a tím naplnila třetí definici stavebníka podle § 2 odst.2 psím. c) stavebního zákona: „stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby“. To znamená, že obec se stává stavebníkem v okamžiku, kdy se podle stavebního povolení začne chovat (rozuměj stavět).

Pokud je žadatelem obec

Ve Výzvě se píše, že oprávněný žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací. Platí to i pro obec/město/městskou část/kraj/příspěvkovou organizaci města?

Odpověď

Co se týká zápisu do Rejstříku sportu, musí oprávněný žadatel splnit následující podmínku: „Žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovní zařízení, jež je předmětem investičního záměru, a to i v případě, že se jedná o novou výstavbu sportovního zařízení.“  Tato podmínka je dána zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, konkrétně ji naleznete v § 3e zákona. Pokud bude žadatelem o podporu obec, musí být v Rejstříku sportu zapsána i tato obec. Registraci je třeba provést přímo na stránkách Rejstříku sportu viz https://www.rejstriksportu.cz/dashboard. Návod naleznete pod odkazem https://rejstriksportu.cz/public/RSNSA_UD_WEB.pdf. Obec zapisuje základní identifikační údaje, statutární orgán a sportovní zařízení. Sportovní zařízení může do Rejstříku sportu zaregistrovat i spolek (SK/TJ) či jiný subjekt za předpokladu, že je sám v Rejstříku zaregistrován. V tom případě už obec tuto povinnost nemá. Sportovní zařízení by mělo být zapsáno v rejstříku sportu pouze jednou.

Chtěl bych se informovat o možnosti čerpání investiční dotace (viz předmět emailu) na projekt hřiště pro náš sportovní klub. Přílohou posílám vizualizaci sportoviště. Je možné v rámci této výzvy žádat o podporu?
 
NSA nemůže posuzovat projekty žadatelů a definovat kam jednotlivé projekty zařadit, neboť naší povinností jako správního úřadu a poskytovatele investičních dotací je přistupovat ke všem žadatelům stejně, a především před zahájením dotačního procesu, tj. hodnocení jednotlivých žádostí v rámci dotačního procesu jakýmkoliv způsobem provádět posuzování jednotlivých projektů, a tím dávat vyjádření správního úřadu a zavázat správní úřad ještě před zahájením správního procesu. NSA Vám může pouze vysvětlit či vyložit jednotlivé podmínky definované ve výzvě či výzvách, ale nic víc.

Dobrý den, na webu Národní sportovní agentury uvádíte, že v rámci výzvy X/20XX již běží příjem žádostí. Pokud se ale přihlasím do Rejstříku sportu, kde máme v rámci odrážky Sportovní zařízení uvedeno několik sportovišť v nájmu i v našem vlastnictví způsobilých pro poskytnutí dotace, tak se při prokliku na tlačítko “Podání/aktualizace žádosti o dotaci” zobrazí hláška: CHYBA Nebyla nalezena žádná aktivní výzva. Pokud vstoupím přímo na Jednotný dotační portál (JDP), tak ani zde se nedá žádost podat. Byť zde žádost svítí jako aktivní, funkční je jen proklik na písemný obsah výzvy.
 
Žádosti ve Výzvě X/20XX včetně požadovaných příloh se podávají přímo prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí (dále jen „JDP“) na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf . Do JDP je nutné se zaregistrovat a následně přihlásit, a to pomocí emailové adresy žadatele, tzn. pokud jste nikdy nepodávali žádost o investiční dotaci přímo přes JDP, tak se tam musíte zaregistrovat a teprve poté přihlásit.
Nelze tak tedy učinit prostřednictvím přihlášení přes Rejstřík sportu, jak jste také prozatím zkoušeli. Nejprve je potřeba se z Rejstříku sportu odhlásit, protože většina internetových prohlížečů si přihlášení zapamatuje, a automaticky Vás znovu přihlásí do JDP prostřednictvím Rejstříku sportu. Po přihlášení do JDP je třeba zvolit z horního menu záložku Žádosti a pak následně využít zeleného tlačítka Vytvořit novou žádost. Pak už jen stačí vybrat poskytovatele (Národní sportovní agentura) a příslušnou výzvu.

Editace a odeslání žádosti v JDP
Dobrý den, nejde mi vyplnit/editovat/odeslat žádost. Co mám dělat?
 
Žádosti v investičních výzvách Národní sportovní agentury včetně požadovaných příloh se podávají a upravují přímo prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí (dále jen „JDP“) na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Nelze tak tedy učinit prostřednictvím přihlášení přes Rejstřík sportu, jak jste asi nyní zkoušel. Nejprve je potřeba se z Rejstříku sportu odhlásit, protože většina internetových prohlížečů si přihlášení zapamatuje, a automaticky Vás znovu přihlásí do JDP prostřednictvím Rejstříku sportu. Po přihlášení do JDP je třeba zvolit z horního menu záložku Žádosti, kde naleznete svou žádost v rozpracované podobě a pomocí zeleného tlačítka Opravit můžete pokračovat ve vyplnění žádosti. Poté by Vám měla jít vyplnit všechna pole.

Nevíte prosím, zda v případě plánovaných výzev NSA bude možné na opravu tenisových kurtů čerpat dotaci?
 
Účelem/předmětem výzev NSA je rozvoj sportovní infastruktury v ČR a to i prostřednictvím technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí. Pokud je tedy plánovaná rekonstrukce tenisového kurtu skutečně technickým zhodnocením (modernizace/rekonstrukce), a ne jen pouhou opravou (výměna původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení do původního stavu – obnova povrchu sportovních ploch nebo jejich části beze změny povrchu nebo velikosti plochy bez technického zhodnocení), jedná se o investiční akce spadající do investičních výzev NSA.

Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022

čl.4 odst. 5

Obracím se na Vás s dotazem týkajicím se dotační výzvy “Regiony SK/TJ 2022”. Naše TJ má v dlouhodobém pronájmu od MC dva tenisové kurty, jež nutně potřebují rekonstrukci, vzhledem k problemům s vodou změnu antukového povrchu na bezudržbový. Můžeme v rámci teto výzvy žádat o dotaci, naplňujeme její věcné zaměření? Nerozumím bodu 4.5 viz níže (na našich kurtech se soutěže hrát nedají, protože nám chybí socialní zázemí).
Bod 4.5. definuje sportovní zařízení, která nemohou být financována dle této Výzvy. Je tam uvedeno, že se jedná o standardizovanou sportovní infrastrukturu dle stanovených standardů ve Výzvě 20/2022 Standardizovaná sportovní infrastruktura, která byla vyhlášena 9.9.2022, tak aby si každý žadatel mohl porovnat, zda může či nemůže podat svou žádost o dotaci v rámci této Výzvy. Pokud technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) Vašeho sportovního zařízení bude v rozsahu, které uvádíte a nebude splňovat stanovené standardy Výzvou, která bude vypsána, pak je to akce, která může být podána v rámci Výzvy 18/2022, ze předpokladu, že splníte další podmínky dané touto výzvou.

čl. 4 odst. 8

Chápeme správně, že Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022 není určena pro výstavbu nebo rekonstrukci sportovních hřišť v areálu školy?

Výzva není opravdu primárně určena pro školy a školní zařízení, ale v jednotlivých konkrétních případech lze tento druh sportoviště podpořit. Vašeho dotazu se týká ustanovené bodu 4.8. Výzvy. Pro uznání žádosti o dotaci je nezbytné, aby sportoviště nesloužilo výhradně pro potřeby školy, ale bylo přístupné i sportovním klubům. Právě rozsah využití bude vedle umístnění sportoviště správce posuzovat v jednotlivých konkrétních případech.

čl.5 odst. 2
Chápu správně podmínku dle bodu 5.2 Výzvy tak, že jeden žadatel může podat více žádostí, ale nesmí být na stejné sportovní zařízení?

 
Bod 5.2 výzvy říká, že nelze podat více žádostí na jedno sportovní zařízení, tj. stejné sportovní zařízení. Není tedy omezen maximální počet žádostí jedním žadatelem, pokud jsou podány na různá sportovní zařízení.

čl 13 odst 9 písm r

Co všechno se považuje za doplňkové zóny – patří sem např. klubovna, denní místnost, relaxační místnost? Jak máme tyto nezpůsobilé výdaje v žádosti/vyčíslit?
V odpovědi na Váš dotaz raději uvedeme taxativní výčet prostor, které budou v rámci výstavby či technického zhodnocení zázemí považovány za způsobilé výdaje. Bude se jednat o šatny včetně sociálního zařízení pro hráče, rozhodčí a zdravotníky, tribuny a sociální zařízení pro diváky, sklady sportovního nářadí a náčiní, sklad provozní techniky a strojovna zajišťující provoz sportovního zařízení. Ostatní prostory nejsou zázemím, které je nezbytné pro udržení provozuschopnosti sportovního zařízení (samotnou sportovní činnost). Vyčíslení nezpůsobilých výdajů za doplňkové zóny by měla provést osoba, která zpracovala rozpočet projektu (projektant, rozpočtář, ekonom apod.).

čl.15 odst. 2

Může za žadatele podat žádost o poskytnutí dotace právnická osoba?
Ano, může. Jménem žadatele může žádost podat právnická osoba jako zmocněnec, a to za stejných podmínek jako zmocněnec, který je fyzickou osobou. Je tedy potřeba k žádosti přiložit plnou moc. Za žadatele plnou moc podepíše statutární orgán, a má-li statutární orgán více členů, plnou moc podepíše jeho předseda.

čl 16 odst. 3

Je možné doložit k žádosti dokumenty, které byly předloženy už v Regionech 21, např. čestná prohlášení podporujících subjektů, usnesení zastupitelstva?
Žadatel by měl k žádosti přikládat pouze aktuální a platné dokumenty, na jejichž základě bude možné žádost objektivně zkontrolovat. Pokud například podáváte žádost na stejný projekt do nové výzvy po jednom roce, neznamená to, že souhlas zastupitelstva se spolufinancováním akce platí i po této době, když zastupitelstvo před více než rokem hlasovalo o spolufinancování projektu, ale za zcela jiných podmínek (např. byla mu předkládána nižší cena projektu apod.)

čl 16 odst. 3

Jakým způsobem se počítá počet druhů sportů u otázky č. 9 věcného hodnocení. Je potřeba to nějak doložit nebo stačí uvést v IZ.
 
 
Je třeba doložit čestnými prohlášeními ze strany uživatelů (SK/TJ, svazy).

čl 16 odst. 3

Ve formuláři žádosti u věcného hodnocení otázky č. 6 (denní využití sportoviště) a 7. (celoroční využití sportoviště ) je uvedeno – je nutné uvést do investičního záměru. Jak se tyto údaje mají dokladovat?
 
 
Doporučujeme zpracovat předpokládaný harmonogram využití sportovního zařízení po uvedení do provozu. V rámci Výzev 18 a 19/2022 postačí prohlášení v investičním záměru. U Výzvy 20/2022 je potřeba doložit čestné prohlášení.

čl 3.1., písm. a) a b)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda lze v rámci výzvy Regiony podat žádost pouze na výstavbu nového sportovního zázemí?
 
 
Není to možné. Pokud je cílem investiční akce samostatná výstavba nebo technické zhodnocení zázemí, bez toho aniž by došlo k výstavbě či technického zhodnocení samotného sportoviště (hrací plochy hřiště), nespadá tato akce do Výzvy 18/2022.

příloha 29.3.

V dokumentu Investiční záměr jsou vyžadovány přílohy ( Harmonogram, Položkový rozpočet, Výpis z KN + foto) následně 3 z těchto dokumentů vyžadujete jako samostatnou přílohu. Vzhledem k tomu, že bojujeme s kapacitou, tak je třeba to opravdu uploadovat duplicitně?
 
 
Pokud v Investičním záměru (IZ) uvedete, že tento bod IZ je samostatnou přílohou v rámci žádosti JDP, pak to bude dostačující, opravdu není nutné něco nahrávat 2x.

čl. 14.3.

Pokud se s přílohami opravdu nevlezeme do 10 MB vyhrazeného prostoru, jak mohu doložit zbývající požadované dokumenty ?
Pokud se nevejdete s přílohami do 10 MB, tak to je nezbytné uvést v rámci této přílohy informaci (v povoleném formátu např. word nebo pdf), že přílohu nebylo možné přiložit s ohledem na vyčerpání kapacity 10MB a následně je nezbytné tyto přílohy zaslat v rámci podání žádosti prostřednictvím datové schránky, v souladu s čl. 15. Výzvy, a 14.3. Výzvy.

čl. 15.1.

Mám problém při vyplňování žádosti v Jednotném dotačním portálu MF ČR. Všechny výdaje budeme mít až v roce 2023. Nicméně žádost nelze odeslat, bez vyplnění přehledu výdajů v roce 2022. Mám tam všude uvedenou nulovou hodnotu, ale systém požaduje v přehledu výdajů za rok 2022 vyplnit kladnou hodnotu. Prosím o pomoc, jak mám postupovat?!
 
 
Ano, bohužel je tomu tak. Jedná se o systémovou chybu formuláře, kterou už s ohledem na první podané žádosti nelze dle projektové společnosti odstranit. V tom případě dejte prosím do celkových výdajů hodnotu 1 a do celkových způsobilých výdajů už můžete zadat správně nulu.

Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022

čl.4 odst. 5

Naše město plánuje rekonstrukci atletického oválu. Prosím o konzultaci, jestli je možné na daný záměr žádost podat s ohledem na bod 4.5 Specifické výzvy č. 19/2022?
Bod 4.5. definuje sportovní zařízení, která nemohou být financována dle této Výzvy. Je tam uvedeno, že se jedná o standardizovanou sportovní infrastrukturu dle stanovených standardů ve Výzvě 20/2022 Standardizovaná sportovní infrastruktura, která byla vyhlášena 9.9.2022, tak aby si každý žadatel mohl porovnat, zda může či nemůže podat svou žádost o dotaci v rámci této Výzvy. Pokud technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) Vašeho sportovního zařízení bude v rozsahu, které uvádíte a nebude splňovat stanovené standardy Výzvou, která bude vypsána, pak je to akce, která může být podána v rámci Výzvy 19/2022, ze předpokladu, že splníte další podmínky dané touto výzvou.

čl. 4 odst. 8

Chápeme správně, že Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022 není určena pro výstavbu nebo rekonstrukci sportovních hřišť v areálu školy?
Výzva není opravdu primárně určena pro školy a školní zařízení, ale v jednotlivých konkrétních případech lze tento druh sportoviště podpořit. Vašeho dotazu se týká ustanovené bodu 4.8. Výzvy. Pro uznání žádosti o dotaci je nezbytné, aby sportoviště nesloužilo výhradně pro potřeby školy, ale bylo přístupné i sportovním klubům. Právě rozsah využití bude vedle umístnění sportoviště správce posuzovat v jednotlivých konkrétních případech.

čl.5 odst. 2

Chápu správně podmínku dle bodu 5.2 Výzvy tak, že jeden žadatel může podat více žádostí, ale nesmí být na stejné sportovní zařízení?
 
Bod 5.2 výzvy říká, že nelze podat více žádostí na jedno sportovní zařízení, tj. stejné sportovní zařízení. Není tedy omezen maximální počet žádostí jedním žadatelem, pokud jsou podány na různá sportovní zařízení.

čl 16 odst. 3

Je možné doložit k žádosti dokumenty, které byly předloženy už v Regionech 21, např. čestná prohlášení podporujících subjektů, usnesení zastupitelstva?
 
 
Žadatel by měl k žádosti přikládat pouze aktuální a platné dokumenty, na jejichž základě bude možné žádost objektivně zkontrolovat. Pokud například podáváte žádost na stejný projekt do nové výzvy po jednom roce, neznamená to, že souhlas zastupitelstva se spolufinancováním akce platí i po této době, když zastupitelstvo před více než rokem hlasovalo o spolufinancování projektu, ale za zcela jiných podmínek (např. byla mu předkládána nižší cena projektu apod.)

čl 3.1., písm. a) a b)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda lze v rámci výzvy Regiony podat žádost pouze na výstavbu nového sportovního zázemí?
Není to možné. Pokud je cílem investiční akce samostatná výstavba nebo technické zhodnocení zázemí, bez toho aniž by došlo k výstavbě či technického zhodnocení samotného sportoviště (hrací plochy hřiště), nespadá tato akce do Výzvy 19/2022.

čl 13 odst 9 písm r

Co všechno se považuje za doplňkové zóny – patří sem např. klubovna, denní místnost, relaxační místnost?
V odpovědi na Váš dotaz raději uvedeme taxativní výčet prostor, které budou v rámci výstavby či technického zhodnocení zázemí považovány za způsobilé výdaje. Bude se jednat o šatny včetně sociálního zařízení pro hráče, rozhodčí a zdravotníky, tribuny a sociální zařízení pro diváky, sklady sportovního nářadí a náčiní, sklad provozní techniky a strojovna zajišťující provoz sportovního zařízení. Ostatní prostory nejsou zázemím, které je nezbytné pro udržení provozuschopnosti sportovního zařízení (samotnou sportovní činnost). Vyčíslení nezpůsobilých výdajů za doplňkové zóny by měla provést osoba, která zpracovala rozpočet projektu (projektant, rozpočtář, ekonom apod.).

čl.15 odst. 2

Může za žadatele podat žádost o poskytnutí dotace právnická osoba?
Ano, může. Jménem žadatele může žádost podat právnická osoba jako zmocněnec, a to za stejných podmínek jako zmocněnec, který je fyzickou osobou. Je tedy potřeba k žádosti přiložit plnou moc. Za žadatele plnou moc podepíše statutární orgán, a má-li statutární orgán více členů, plnou moc podepíše jeho předseda.

čl. 14.3., písm. a)

Musí obec dokládat Úplný výpis z evidence skutečných majitelů? Jsme obec a žádného majitele nemáme. Je to však povinná příloha.
Nemusí, tato příloha se ve Výzvě 19/2022 ocitla omylem. Obec je územní samosprávný celek, a proto ze zákona skutečného majitele nemá. Není tedy evidující osobou a povinnost doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů se na ni nevztahuje. Ve formuláři žádosti tedy nebude tato příloha po ÚSC požadována.

příloha 29.3.

V dokumentu Investiční záměr jsou vyžadovány přílohy ( Harmonogram, Položkový rozpočet, Výpis z KN + foto) následně 3 z těchto dokumentů vyžadujete jako samostatnou přílohu. Vzhledem k tomu, že bojujeme s kapacitou, tak je třeba to opravdu uploadovat duplicitně?
 
 
Pokud v Investičním záměru (IZ) uvedete, že tento bod IZ je samostatnou přílohou v rámci žádosti JDP, pak to bude dostačující, opravdu není nutné něco nahrávat 2x.

čl. 14.3.

Pokud se s přílohami opravdu nevlezeme do 10 MB vyhrazeného prostoru, jak mohu doložit zbývající požadované dokumenty ?
Pokud se nevejdete s přílohami do 10 MB, tak to je nezbytné uvést v rámci této přílohy informaci (v povoleném formátu např. word nebo pdf), že přílohu nebylo možné přiložit s ohledem na vyčerpání kapacity 10MB a následně je nezbytné tyto přílohy zaslat v rámci podání žádosti prostřednictvím datové schránky, v souladu s čl. 15. Výzvy, a 14.3. Výzvy.

čl. 15.1.

Mám problém při vyplňování žádosti v Jednotném dotačním portálu MF ČR. Všechny výdaje budeme mít až v roce 2023. Nicméně žádost nelze odeslat, bez vyplnění přehledu výdajů v roce 2022. Mám tam všude uvedenou nulovou hodnotu, ale systém požaduje v přehledu výdajů za rok 2022 vyplnit kladnou hodnotu. Prosím o pomoc, jak mám postupovat?!


Ano, bohužel je tomu tak. Jedná se o systémovou chybu formuláře, kterou už s ohledem na první podané žádosti nelze dle projektové společnosti odstranit. V tom případě dejte prosím do celkových výdajů hodnotu 1 a do celkových způsobilých výdajů už můžete zadat správně nulu.

čl. 15.1.

V podmínkách výzvy v článku 15.1 je uvedeno, že žádost o dotaci musí být odeslána do datové schránky NSA – ID: vnadiz2. Když jsme vygenerovali žádost o dotaci v ISPROFINU je na straně 6) uvedena jiná adresa datové schránky NSA – ID: 3c2r9xd. Prosím o rada, kam máme posílat žádosti – do které datovky, ať se nestane, nám žádost zamítnete.
 
 
Pro investiční výzvy je nově určena datová schránka 3c2r9xd, proto prosím vygenerovanou žádost a případné přílohy zašlete do ní. Ve Výzvě omylem zůstala uvedena původní DS vnadiz2. Nová DS má vyšší kapacitu, proto preferujeme, aby žadatelé zasílali podklady k investičním výzvám do ní. Podání žádosti (dle bodu 15 Výzvy) do obou těchto datových schránek je tedy v pořádku a nebude důvodem k zastavení žádosti.

Výzva 20/2022 – Standardizovaná infrastruktura

příloha 32.5.

Obec má zpracovaný projekt na rekonstrukci fotbalového hřiště – rekonstrukce se týká vybudování zavlažovacího systému a vybudování umělého osvětlení hrací plochy. Spadá tento záměr do výzvy 20/2022 Standardizovaná infrastruktura, když k datu podání žádosti na toto fotbalové hřiště nedisponuje těmito prvky patřící do stanovených závazných standardů a parametrů sportovišť (viz. příloha dle bodu 32.5. Výzvy č. 20/2022. Ostatní prvky závazných standadtů hřiště splňuje, tj. rozměry, vybavení potřebné pro pořádání soutěží a disponuje odpovídajícím zázemím.
 
 
Rozhodující je, že sportovní zařízení musí splňovat všechny závazné standardy a parametry stanovené v příloze 32.5. Výzvy 20/2022 Standardizovaná sportovní infrastruktura po realizaci akce. Tzn. pokud má technické zhodnocení (modernizace/rekonstrukce) sportovního zařízení za účel splnění všech standardů a parametrů, spadá takový projekt do této Výzvy

příloha 32.5.

Mám dotaz k závazným standardům a parametrům Výzvy 20/2022? Je uváděná min. plocha šaten ze své definice chápána jako funkční celek s uvedenou celkovou plochou, tedy započítává se plocha sociálního zařízení do plochy šatny? Nebo se jedná pouze o plochu šatny bez sociálního zařízení?
 
 
Uvedený min. rozměr šaten v závazných standardech a parametrech sportovišť stanoví pouze požadovanou minimální plochu samotné šatny. Sociální zařízení do této plochy není zahrnuto.

příloha 32.3.

V dokumentu Investiční záměr jsou vyžadovány přílohy ( Harmonogram, Položkový rozpočet, Výpis z KN + foto) následně 3 z těchto dokumentů vyžadujete jako samostatnou přílohu. Vzhledem k tomu, že bojujeme s kapacitou, tak je třeba to opravdu uploadovat duplicitně?
 
 
Pokud v Investičním záměru (IZ) uvedete, že tento bod IZ je samostatnou přílohou v rámci žádosti JDP, pak to bude dostačující, opravdu není nutné něco nahrávat 2x.

čl. 17.3.

Pokud se s přílohami opravdu nevlezeme do 10 MB vyhrazeného prostoru, jak mohu doložit zbývající požadované dokumenty ?
 
 
Pokud se nevejdete s přílohami do 10 MB, tak to je nezbytné uvést v rámci této přílohy informaci (v povoleném formátu např. word nebo pdf), že přílohu nebylo možné přiložit s ohledem na vyčerpání kapacity 10MB a následně je nezbytné tyto přílohy zaslat v rámci podání žádosti prostřednictvím datové schránky, v souladu s čl. 15. Výzvy, a 14.3. Výzvy.

příloha 32.5.

Jaké kritéria musí splňovat závlaha na fotbalovém hřišti?

 

Závlaha musí být plně automatická.

Výzva č. 34/2022  – Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023

čl. 3.1., písm. e)

Mám dotaz k výzvě 34/2022.  Chceme pořídit auto, musí být nové a spolek zapsán v tech.průkaze jako první majitel, nebo můžeme pořídit ojeté auto, nebo předváděcí vůz, kde je první majitel autosalon?

 

Za pořízení automobilu v souladu výzvou č. 34/2022 lze uznat i pořízení vozidla do 2 let stáří od jeho výroby, za předpokladu, že stávajícím a zároveň prvním majitelem je importérem schválený autorizovaný prodejce v rámci ČR pro danou výrobní značku nebo přímo její oficiální importér. Současně upozorňujeme na skutečnost, že výběr dodavatele a nákup takového vozidla musí splňovat podmínky 3E a být v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Skip to content