Národní sportovní agentura

FAQ - Můj klub 2021

Nejčastější dotazy

Ruka ukazující na laptop

Náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení

Vyřazení nákladů souvisejících s provozem a údržbou sportovišť z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci Výzvy Můj klub 2021 uplatnit, je opravdu novinkou. Národní sportovní agentura vypíše samostatnou výzvu zaměřenou přímo na provoz a údržbu sportovních zařízení. Byli bychom rádi, aby sportovní kluby, které mají ve vlastnictví/správě sportoviště, získaly finance na jeho provoz a údržbu z jiného dotačního zdroje a mohli z prostředků Výzvy Můj klub 2021 investovat do vlastní činnosti klubu podstatně vyšší částku než doposud. Naopak i sportovní organizace, které provozují sportovní zařízení a nemají členskou základu dětí a mládeže si díky nové výzvě budou moci na finanční podporu také sáhnout. Samostatná výzva na provoz a údržbu sportovních zařízení bude vypsána, pokud nám to rozpočet pro rok 2021 umožní. V opačném případě jsme připraveni dodatkem k výzvě vrátit možnost financovat provoz a údržbu sportovišť do vyhlášené Výzvy Můj klub 2021 tak, jak tomu bylo minulý rok.

Formulář žádosti

Žádost o dotaci v rámci Výzvy Můj klub 2021 bude zveřejněna, resp. zpřístupněna na webové stránce přímo v novém prostředí Rejstříku sportu (www.rejstriksportu.cz) nejdříve ke dni zahájení příjmu žádostí dle Výzvy. V tuto chvíli je vhodné údaje v Rejstříku aktualizovat, včetně členské základny, která bude automaticky přetažena do žádosti, čímž předejdete problémům při následné kontrole.  V souvislosti se spuštěním nového prostředí upozorňujeme na technickou odstávku Technická odstávka Rejstříku sportu bude zahájena v pátek 9. října 2020 v 00:00 hod. a její ukončení předpokládáme ve čtvrtek 15. října 2020 ve 12:00 hod. Po ukončení technické odstávky bude Rejstřík sportu opět dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz . Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo a pokračovat v zapisování údajů o sportovcích a trenérech v uživatelsky přívětivějším prostředí. Společně s převodem Rejstříku sportu do nového uživatelského rozhraní budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízení, všichni uživatelé budou moci navázat na předchozí zápisy v zcela totožném rozsahu, jako před technickou odstávkou. Po spuštění nového uživatelského rozhraní Rejstříku sportu bude vyhodnocen průběh migrace dat a v případě potřeby je Národní sportovní agentura připravena upravit lhůtu pro podávání žádostí do Výzvy Můj klub 2021.  

Ne, žádost o dotaci se bude podávat pouze elektronickou formou přímo z formuláře v novém prostředí Rejstříku sportu. Náležitosti žádosti včetně povinných příloh specifikuje bod 13. zveřejněné Výzvy. Po vyplnění a odeslání žádosti Vám přijde potvrzovací email, že žádost byla zaregistrována. Ke ztotožnění žadatele dojde při podpisu podmínek poskytnutí dotace, které Vám zašleme v případě doporučení žádosti k financování. Tyto podmínky je poté nezbytné zaslat zpět na NSA s ověřeným podpisem oprávněné osoby.  Konkrétní způsob podání žádosti je definován v bodě 14. Výzvy.

Konkrétní závazná znění čestných prohlášení jsou nedílnou součástí formuláře elektronické žádosti o dotaci. Žadatel prokáže splnění podmínek uvedených v bodech 11.3. a 11.4. Výzvy jejich „zaškrtnutím“ přímo v žádosti.

 

Nicméně doporučujeme žadatelům být na straně jistoty a veškeré údaje uvedené v čestných prohlášeních si před samotným podáním žádosti ověřit (např. nedoplatky na sociálním) tak, aby žadatel nabyl jistoty splnění podmínek a byl schopen pro účely následné kontroly tvrzené skutečnosti doložit.

Členění kategorií pro určení výše dotace

V bodě 10.7. Výzvy došlo u kategorie 4 (písmeno „D“) k administrativnímu pochybení, které bude napraveno v současné době připravovaným dodatkem k Výzvě. Pro kategorii 4 má být správně uvedena částka příspěvku ve výši 2000,- Kč.

U nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla zrušena podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku a tento bude poskytnut pouze na základě vyšší četnosti sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší.

Otázka, zda zohlednit počet oficiálních soutěží, byla na straně Národní sportovní agentury v úvahách vždy pouze ve vztahu k dětem/sportovcům na 1. stupni ZŠ, což se nakonec ve Výzvě promítlo a u nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku zrušena. Do vzorce pro výpočet se zohledňuje pouze vyšší četnost sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší. Zde, zejména z důvodu paralyzovaného sportovního prostředí v podstatě v celém roce 2020 pandemií Covid-19,  došlo k prodloužení rozhodného období na posledních 24 (nikoliv 12) měsíců předcházejících podání žádosti. Zároveň jsme se rozhodli navázat na již zavedenou podmínku a tou je žadatelem stanovená minimální výše příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok (období bude ještě předmětem výkladu).

Podpoření členové SK/TJ

Ano, v rámci žádosti Výzvy Můj Klub 2021 můžete žádat o podporu na sportující děti a mládež od 3 do 23 let bez ohledu na to, kolika soutěží se účastnily. Navíc pro potřeby Výzvy je prodloužena doba pro splnění podmínky 6 oficiálních soutěží na 24 měsíců předcházejících podání žádosti (z důvodu dopadů pandemie Covid-19).

Jelikož jde o ročník 2011, nejsou u takového sportovce soutěže pro určení výsledku rozhodné. Národní sportovní agentura nechce u dětí prvního stupně ZŠ podporovat příliš brzkou specializaci a zaměření na soutěže (i když soutěžení samozřejmě nikomu nezakazuje), nýbrž chce podporovat zejména všestranný pohybový rozvoj a získání základních návyků a lásky ke sportu. V tomto případě je tedy pro určení správné kategorie rozhodný pouze počet tréninkových jednotek daného sportovce týdně.

Pro účely posouzení, zda zařadit sportovce do žádosti je rozhodné, zda sportovec naplňuje definici Výzvy, bez ohledu na názvosloví používané v daném sportovním klubu/odvětví. V bodě 1.4. Výzvy se jasně uvádí, že sportovcem je dle § 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována. Rozhodná je tedy skutečnost, že daný sportovec skutečně vykonává u žadatele sportovní činnost, a to nikoliv jednorázově či nahodile. Zároveň platí podmínka příspěvku hrazeného evidovanými sportovci uvedeného v bodě 7.2 písm. d) Výzvy.

Z výše uvedeného je patrné, že evidence či registrace sportovců u „střešní“ sportovní organizace, jakou je Český atletický svaz, není pro zahrnutí takového sportovce do žádosti Můj klub 2021 vůbec relevantní, podstatné je, zda je sportovec evidován žadatelem a zda skutečně vykonává sportovní činnost a současně zda hradí příspěvek alespoň ve stanovené výši.