Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - Interní auditor

 • komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti NSA a vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu;
 • příprava a výkon jednotlivých typů interních auditů finančních pomocí ze státního rozpočtu v působnosti NSA;
 • poskytování návrhů opatření pro tvorbu koncepce, metodiky a koordinace finanční kontroly v oblasti vnitřního kontrolního systému finančních pomocí z programů poskytovaných z rozpočtu NSA;

Výběrové řízení - Referent/ka dotací ve sportu zdravotně postižených

 • kontrola žádostí o poskytnutí dotace v oblasti sportu zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“);
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti sportu ZPS;
 • analytická a statistická činnost v oblasti sportu ZPS;
 • konzultace a poradenství v oblasti podpory sportu ZPS;
 • evidence dotačních spisů;
 • příprava podkladů v oblasti kontroly;

Výběrové řízení - Referent/ka právní podpory

 • příprava podkladů pro vyhotovení právně významných dokumentů;
 • evidence soudních sporů;
 • evidence správních spisů;
 • evidence právních stanovisek a smluv;
 • zpracování návrhů rozhodnutí, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • pomocné administrativní úkony;
 • příprava jednání rozkladové komise NSA a příprava jednání s dalšími subjekty;

Výběrové řízení - Referent/ka právní podpory (Ostrava)

 • zastupování NSA v soudních řízeních o žalobách proti rozhodnutí vydaných v dotačním řízení před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem, včetně zpracování návrhů vyjádření k žalobám a návrhů dalších dokumentů;
 • zpracování návrhů připomínek k materiálům legislativní i nelegislativní povahy v působnosti jiných ústředních správních úřadů, pokud je NSA účastníkem meziresortního připomínkového řízení;
 • zpracování návrhů právních stanovisek k rozhodnutím vydaným NSA v oblasti dotací;
 • připomínkování interních dokumentů NSA, zejména návrhů rozhodnutí a usnesení vydaných v dotačním řízení;
 • zpracování připomínek k návrhům vnitřních předpisů a tvorba návrhů vnitřních předpisů spadajících do gesce Oddělení právní podpory;
 • zpracování návrhů rozhodnutí, kterým se odmítá žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

Výběrové řízení - Referent/ka právní podpory

 • zastupování NSA v soudních řízeních o žalobách proti rozhodnutí vydaných v dotačním řízení před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem, včetně zpracování návrhů vyjádření k žalobám a návrhů dalších dokumentů
 • zpracování návrhů připomínek k materiálům legislativní i nelegislativní povahy v působnosti jiných ústředních správních úřadů, pokud je NSA účastníkem meziresortního připomínkového řízení
 • zpracování návrhů právních stanovisek k rozhodnutím vydaným NSA v oblasti dotací
 • připomínkování interních dokumentů NSA, zejména návrhů rozhodnutí a usnesení vydaných v dotačním řízení
 • zpracování připomínek k návrhům vnitřních předpisů a tvorba návrhů vnitřních předpisů spadajících do gesce Oddělení právní podpory
 • zpracování návrhů rozhodnutí, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

Výběrové řízení - Asistent/ka předsedy

 • administrativa – vyřizování pošty, e-mailů a telefonátů;
 • zajišťování programu předsedy NSA, sjednávání akcí, porad, návštěv, a pracovních jednání;
 • vedení elektronického kalendáře předsedy NSA;
 • organizace a účast na poradách, zpracování zápisů z porad;
 • koordinace spolupráce s ostatními útvary NSA;
 • koordinace a zabezpečení spisové služby;
 • řešení operativních úkolů a požadavků předsedy NSA aj;
Skip to content