Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení - referent/ka rozpočtu (29/2021)

 • správa hospodaření s rozpočtovými prostředky Národní sportovní agentury podle příjmových a výdajových oblastí dané kapitoly
 • kontrola dokumentů a podkladů k platbám
 • samostatné účtování v rámci stanoveného okruhu účetnictví
 • analytické a metodické činnosti v oblasti zabezpečovaného okruhu účetnictví

Výběrové řízení - referent/ka účetnictví (30/2021)

 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence
 • Samostatné účtování účetní likvidace a rozpočtového krytí jednotlivých účetních operací v souladu s postupy účtování pro organizační složky státu
 • Zajišťování fakturace
 • Provádění pravidelných měsíčních kontrol finančního účetnictví
 • Provádění pravidelných měsíčních kontrol před přeúčtováním skutečnosti čerpání rozpočtových prostředků

Výběrové řízení - referent/ka rozpočtu a kontroly (31/2021)

 • Příprava podkladů pro tvorbu návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu výdajů na zabezpečení plnění úkolů NSA dle stanovených zásad
 • Příprava podkladů pro provedení dílčích rozpočtových opatření
 • Příprava podkladů pro zapojení a následné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů na zabezpečení plnění úkolů NSA
 • Provádění rozpisu rozpočtu, rozpočtových opatření a nároků z nespotřebovaných výdajů v zavedeném IS s vazbou na IISSP

Výběrové řízení - Vedoucí oddělení ekonomiky (32/2021)

 • Tvorba a zajištění realizace systému financování veřejné správy.
 • Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu. Tvorba rozpočtových výhledů.
 • Zpracovávání návrhů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
 • Zodpovědnost za kompletní vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zabezpečení veškerých činností spojených s interním a externím výkaznictvím.

Výběrové řízení - Vedoucí oddělení veřejných zakázek a technické podpory (33/2021)

 • Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracování stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
 • Posuzování návrhů právních předpisů, interních řídících aktů a jiných dokumentů vč. zpracovávání připomínek k nim a vyřizování stížností.

Výběrové řízení - Vedoucí oddělení dotací ve sportu zdravotně postižených sportovců (34/2021)

 • Řídící a koncepční činnost v oblasti přípravy a administrace dotačních výzev a programů v oblasti sportu ZPS, metodiky hodnocení programů a výzev v oblasti sportu ZPS, zajištění dotačního procesu a kontroly vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti sportu ZPS.
 • Řídící a koncepční činnost v oblasti tvorby celostátních zásad dotační politiky v oblasti sportu ZPS.

Výběrové řízení - Referent podatelny (35/2021)

 • zajištění agendy spisové služby Národní sportovní agentury
 • příjem doručených dokumentů v analogové i elektronické podobě a jejich evidence, označování, skenování a rozdělování (zajišťování oběhu doručených dokumentů)
 • vypravování (evidence) dokumentů v listinné podobě, převádění dokumentů do elektronické podoby

Výběrové řízení - Referent hospodářské správy (36/2021)

 • zpracovávání podkladů pro zadávání a realizaci veřejných zakázek v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřních pokynů úřadu
 • zpracovávání návrhů smluvních vztahů, zajišťování administrace související s uzavřením smluvních vztahů a kontroly realizovaných dodávek a služeb v oblasti hospodářské správy úřadu
 • zpracovávání návrhu a úprav rozpočtu v oblasti hospodářské správy úřadu
Skip to content