Národní sportovní agentura

Pilotní projekty a přípravné akce pro rok 2020 v oblasti sportu

Předkládáme výzvu Evropské unie představující možnosti financování sportovních aktivit v rámci Pilotních projektů a přípravných akcí pro rok 2020 v oblasti sportu. Informace týkající se financování sportu z rozpočtu EU a aktuální otevřené výzvy EU, do kterých můžete v současnosti přihlašovat své projekty, naleznete zde:

Sport byl do politik EU zahrnut s Lisabonskou smlouvou v roce 2009, jeho význam je od té doby evropskými institucemi rozpoznáván stále více. Přestože sport patří do oblasti tzv. Podpůrných, koordinačních a doplňkových pravomocí EU, v jejíchž rámci EU nesmí přijímat právně závazné akty pro členské státy a může tedy pouze podporovat, koordinovat či doplňovat jejich činnost, EU vynakládá na sport významné zdroje ze svého rozpočtu. Sport je na úrovni EU podporován sdílením informací a know-how členských států a několika iniciativami a programy jako je Evropský týden sportu, sportovní fórum EU, #BEActiveAtHome atd či konkrétními finančními nástroji – Erasmus+, Pilotní projekty a přípravné akce

Více na: https://ec.europa.eu/sport/policy_en

ERASMUS+ je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, odborné přípravy a v oblasti sportu a mládeže pro období let 2014 – 2020. V současné době se připravuje aktualizace programu pro období 2021 až 2027, o které vás budeme informovat na webových stránkách NSA.

ERASMUS+ Sport Programme, který je součástí programu Erasmus+, je hlavním pilířem finanční podpory sportu ze strany EU, financuje partnerství a výměnu mezi sportovními organizacemi, neziskovými organizacemi a výzkumníky. Erasmus+ Sport se prioritně zaměřuje na financování sportu na občanské úrovni. Program Erasmus+ Sport je prováděn prostřednictvím otevřených výzev k předkládání návrhů, které jsou zveřejňovány prostřednictvím příslušných stránek s výzvami. Více informací o možnostech financování naleznete na webové stránce Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs

Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu (Pilot projects and Preparatory actions in the field of sport) představuje, vedle programu Erasmus+ Sport, významnou variantu pro financování sportu ze zdrojů rozpočtů EU. Výzvy k pilotním projektům a přípravným akcím jsou rozhodovány ročně Evropským parlamentem a spravovány Evropskou komisí. Jejich trvání je omezeno dvěma lety. Funkcí těchto projektů a akcí je zejména příprava budoucích aktivit EU v oblasti sportu prostřednictvím testování vhodných sítí, komunit, organizací a dobrých praktik v různých oblastech. Pilotní projekty a přípravné akce jsou prováděny prostřednictvím otevřených výzev k předkládání návrhů, které jsou zveřejňovány prostřednictvím stránek Evropské komise s výzvami na sportovní projekty, o kterých bude informováno na webových stránkách NSA.

Prostřednictvím Pilotních projektů a přípravných akcí bylo v minulosti financováno mnoho inspirativních sportovních aktivit, které napomohly k silnějšímu využití sportu jako nástroje proti radikalizaci, pro podporu integrace a sociální inkluze migrantů, nebo podpoře evropských hodnot na obecné úrovni. Tyto projekty a akce navíc napomáhají k nabývání odborných znalostí a nových zkušeností organizátorů sportovních akcí, či zvládání mobility zaměstnanců ve sportu uvnitř a vně hranic EU. Za období 2016 až 2019 bylo realizováno 109 sportovních pilotních projektů a přípravných akcí s celkovým rozpočtem 12,5 milionu Euro. Pilotní projekty a přípravné akce hrají nezastupitelnou roli při plánování dlouholetého programu Erasmus+ Sport v následujících obdobích. Pilotní projekty a přípravné akce přinášejí možnosti organizátorům prostřednictvím financování jejich aktivit a zároveň představují reciproční zdroj informací a podnětů Evropské komisi při přípravě budoucích aktivit EU.

Příklady pilotních projektů a přípravných akcí v období 2016 až 2019 najdete zde: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6b6f6891-8507-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en

Výzva: Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu 2020:

Pro rok 2020 jsou pilotní projekty a přípravné akce EU rozděleny do čtyř priorit: 1. Sport jako nástroj pro integraci a začleňování uprchlíků 2. Výměna a mobilita ve sportu 3. Sport jako nástroj pro monitoring a coaching mládeže ohrožené radikalizací 4. Programy civilního sportu a inovace infrastruktury

Otevřené výzvy pro všechny čtyři priority pilotních projektů a plánovaných akcí jsou již zveřejněny na webu Evropské komise (viz níže).

Sport jako nástroj pro integraci a začleňování uprchlíků

Popis: Potenciál sportu jako nástroje pro sociální inkluzi byl do současnosti velmi dobře zdokumentován. V mnoha členských státech EU jsou čím dál více využívány příležitosti, které sportovní projekty nabízejí na podporu sociálního začlenění uprchlíků v hostitelských komunitách. Jelikož sport je jedním z nástrojů, které by mohly být použity pro správnou integraci uprchlíků, mohou zejména místní sportovní projekty hrát větší roli při snaze usnadnit integraci uprchlíků do nových komunit. V celé Evropské unii, na úrovni členských států nebo v rámci programu Evropská unie, byla v této problematice přijata řada iniciativ, navíc další inovativní projekty jsou již realizovány.

Tato přípravná akce je určena k podpoře záměrů jako je lepší integrace uprchlíků prostřednictvím sportu.

Výměna a mobilita ve sportu

Popis: Sport jako významný nástroj, který spojuje lidi na mezinárodní, národní, regionální a lokální úrovni, vytváří přímý kontakt mezi sportovci. Spolupráce, partnerství a výměna na občanské úrovni uvnitř i vně EU, může přispívat k rozvoji nových dovedností a pozitivně ovlivňovat sociální změny. Navíc je sport svojí podstatou otevřen mezinárodní spolupráci.

Tato přípravná akt e si klade za cíl přispět ke snahám sportovních organizací prostřednictvím výměny, mobility a vzájemné výměny zaměstnanců sportovních organizací. Výměna lidí, myšlenek a dobrých praktik může být přínosná jak pro jednotlivce, jejich organizace, tak pro sport a společnost jako celek.

Sport jako nástroj pro monitoring a coaching mládeže ohrožené radikalizací

Popis: Sport může hrát významnou roli při řešení problémů spočívajících v lepší integraci lidí do společnosti a může přispívat k všeobecnému posílení hodnot jako je tolerance, integrace a mezikulturní dialog.

Cílem tohoto pilotního projektu je z podnětu Evropského parlamentu podpora projektů pořádaných zejména zastřešujícími sportovními organizacemi. V první řadě se projekt zaměří na praktikování sportu a fyzické aktivity jako nástrojů na podporu lepší integrace populace ohrožené vyloučením ze společnosti, ve které žijí.

Programy veřejného/obecného sportu a inovace infrastruktury

Popis: Šetření Eurobarometru napovídá, že 59 % Evropanů (nikdy či ojediněle) neprovozuje sport či jinou formu tělesného cvičení. Tento fakt má prokazatelný vliv na zdraví evropské populace a zprostředkovaní na evropskou ekonomiku kvůli nákladům vynakládaných do zdravotnictví, ztráta výkonnosti na pracovišti či snížení zaměstnanosti jsou dalšími negativními jevy špatného zdravotnického stavu Evropanů.

Tento program má za cíl zapojení většího počtu Evropanů do sportovních aktivit na lokální či občanské úrovni. Záměrem tohoto projektu je propagace sportu, tělesné aktivity a zdravého životního stylu prostřednictvím podpory malých organizací (kluby, sportovní svazy).